12mm Iron On Diamante Strip (per metre) 45 Vintage per metre

Ex. VAT£3.50 GBP
Incl.VAT£4.20 GBP

12mm Iron On Diamante Strip (per metre) 45 Vintage per metre