12mm Iron On Diamante Strip (per metre) 45 Vintage per metre

Ex. VAT$5.00 USD

12mm Iron On Diamante Strip (per metre) 45 Vintage per metre